Chorzów, dn. 28.09.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018
z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie wprowadzenia w życie obowiązującego „Regulaminu wpłat miesięcznych
darowizn, udzielania dofinasowania zawodnikom obozów sportowych zawodnikom
Klubu Sportowego „STADION SLĄSKI” Chorzów” oraz obowiązkowego
ubezpieczenia.

Zarząd Klubu Sportowego „STADION ŚLĄSKI” Chorzów z dniem 01.10.2018 roku podjął
uchwałę i wprowadza nowy „Regulamin wpłat miesięcznych darowizn, zasad przydzielania
dofinansowania na obozy sportowe oraz obowiązkowego ubezpieczenia” na rzecz K.S.
„STADION ŚLĄSKI” Chorzów o następującej treści :

REGULAMIN
wpłat miesięcznych darowizn, zasad przydzielania dofinansowania na obozy sportowe
oraz obowiązkowego ubezpieczenia

1. Od dnia 01.10.2018 roku w Klubie Sportowym „STADION ŚLĄSKI” Chorzów
obowiązują n/w płatności :
– comiesięczna darowizna na cele statutowe – 110 zł.
Comiesięczna opłata darowizny dotyczy również zawodników, którzy zamieszkują w
Ośrodku Pobytowym „Sportowiec”.

2. Rodzice/opiekunowie mający w klubie więcej niż jednego trenującego syna, przekazują
darowiznę miesięczną w kwocie 110 zł za wszystkich.

3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna zawodnika, Zarząd
Klubu może podjąć decyzję w sprawie czasowego obniżenia lub całkowitego odstąpienia od
przekazywania miesięcznej darowizny na rzecz stowarzyszenia oraz otrzymania
dofinansowania na obóz sportowy po spełnieniu następujących warunków :
● złożenia w sekretariacie Klubu pisemnego wniosku z podaniem przyczyny do Zarządu
Klubu,
● załączenia do wniosku :
– zaświadczenia o dochodach obojga rodziców/opiekunów,
– w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenia z Powiatowego/ Rejonowego Urzędu
Pracy o zarejestrowaniu i pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenia o
nie zarejestrowaniu i nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.
O podjętej decyzji przez Zarząd Klubu, wnioskodawca zostaje niezwłocznie informowany.
W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku rodzica w sprawie obniżenia lub całkowitego
odstąpienia od przekazywania miesięcznej darowizny, podjęta decyzja ma zastosowanie przez
okres nie dłuższy niż 6 m-cy. Po tym okresie w razie konieczności można ponowić w/w
procedurę (w grudniu na pierwsze 6 m-cy następnego roku kalendarzowego oraz w czerwcu
na 2 półrocze bieżącego roku kalendarzowego).

4. Zawodnik, który nie brał udziału w zajęciach sportowych z uzasadnionych przyczyn
(zaświadczenie od lekarza, zgłoszona długotrwała kontuzja itp.) przez okres dłuższy niż 20
dni jest zwolniony od wpłaty darowizny za miesiąc, w którym był nieobecny.
Nie dotyczy to zawodników, którzy z różnych przyczyn dyscyplinarnie zostali zawieszeni
przez Zarząd Klubu.

5. Miesięczne darowizny należy przekazywać tylko i wyłącznie przelewem na konto Klubu –
ALIOR BANK nr 78 2490 0005 0000 4600 7099 4874 do dnia 15-go bieżącego miesiąca
z opisem w tytule przelewu np.
„Darowizna na cele statutowe za m-c wrzesień 2018 – Marcin Kowalski r. 2006”

Uwaga!
(Wpisanie powyższej treści w tytule przelewu daje Państwu możliwość odliczenia sobie
wpłacanych, comiesięcznych darowizn w zeznaniu rocznym PIT za ten rok, w którym
dokonujecie Państwo wpłat darowizn).

6. Rodzic/opiekun dokonujący wpłaty darowizny „przelewem”, na prośbę Klubu
zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewów
(dotyczy sytuacji nie wyjaśnionych).

7. Miesiąc lipiec jest miesiącem, w którym nie przekazujemy darowizny na cele statutowe.

8. Rodzice/opiekunowie nowoprzyjętego zawodnika zobowiązani są do wypełnienia i
złożenia „Deklaracji Członkowskiej”.

9. W przypadku nie dokonania wpłaty darowizny miesięcznej przez okres 2-ch miesięcy,
decyzją Zarządu Klubu zawodnik zostaje odsunięty od udziału w zajęciach/rozgrywkach
sportowych do momentu uregulowania należnych zaległości.
Odsunięcie obejmuje zakaz udziału w zajęciach treningowych – klubowych, zawodach
mistrzowskich, turniejach oraz innych meczach kontrolnych itp. .

10. Obowiązkowe ubezpieczenie zawodników od NNW wynikające z Ustawy o sporcie z dn.
25 czerwca 2010 roku, art. 38 pkt. 1 i 2 pokrywa klub. Wszelkie dodatkowe ubezpieczenia
swoich dzieci, rodzice dokonują we własnym zakresie.

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.10.2018 rok.

Zarząd Klubu