[alc_box title=”Statut klubu”]

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1
Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu Statutu Klubem Sportowym nosi nazwę Klub Sportowy „STADION ŚLĄSKI” Chorzów.

§ 2

Terenem działalności Klubu Sportowego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Chorzów.

§ 3

Klub Sportowy posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub Sportowy działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach oraz innymi przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 5

Godłem Klubu Sportowego jest emblemat Klubu Sportowego w kształcie owalnym-pionowym z dużą literą S w środku i rokiem założenia o kolorze zielonym. Barwami Klubu Sportowego są kolory : biało – zielone.

§ 6

Klub Sportowy używa pieczęci z napisem : Klub Sportowy „Stadion Śląski” Chorzów.

Cele i zadania statutowe Klubu Sportowego oraz sposoby ich realizacji.

§ 7

Celem działalności Klubu Sportowego jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności, poprzez:
1. propagowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży,
2. szkolenie dzieci w wieku od 6 do 19 lat gry w piłkę nożną,
3. stworzenie wychowankom klubu odpowiednich warunków szkoleniowych i wypoczynkowych,
4. zabezpieczenie wychowankom opieki zdrowotnej i wychowawczej,
5. zabezpieczenie odpowiedniej kadry szkoleniowej,
6. zgłaszanie szkolonej młodzieży do udziału w rozgrywkach piłki nożnej trampkarzy i juniorów,
7. współdziałanie z administracją rządową oraz władzami samorządowymi w zakresie organizowania wychowania fizycznego dzieci i młodzieży,
8. współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie organizowania wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.

§ 8

Klub Sportowy realizuje cele określone w § 7 Statutu poprzez :
a. nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
b. odpłatną działalność pożytku publicznego.
1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego polega na:
a. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 91.33.Z)
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego Klubu Sportowego polega na:
a. Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD ? 52.48.D)
b. Działalność organizatorów turystyki (PKD ? 63.30.A)
c. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD ? 80.42.B)
d. Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ? 92.34.Z)
e. Działalność związana ze sportem (PKD ? 92.6)
f. Działalność związana z poprawa kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z)
3. Klub Sportowy cały swój dochód przeznacza na cele działalności statutowej.
4. Klub Sportowy nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywać majątek Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wynika to ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d. zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki oraz wyróżnienia i kary.

§ 9

Członkowie Klubu Sportowego dzielą się na :
1. członków rzeczywistych
2. członków honorowych
3. członków wspierających
4. uczestników.

§ 10

Tytuł Honorowego Członka Klubu nadawany jest przez Zarząd Klubu osobom fizycznym za szczególne zasługi dla Klubu, rozwoju i upowszechniania piłki nożnej.

§ 11

Członkiem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia natomiast członkiem wspierającym może być każda osoba prawna, działająca przez uprawomocnionego przedstawiciela, o ile :
1. złoży do Zarządu Klubu pisemną deklarację o wstąpienie do Klubu
2. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

§ 12

Uczestnikiem Klubu Sportowego może być osoba niepełnoletnia o ile zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu oraz otrzyma pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

§ 13

Członkowie Klubu Sportowego zobowiązani są do :
1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki nożnej oraz realizacji zadań statutowych Klubu,
2. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w piłce nożnej,
3. dbania o dobre imię Klubu,
4. opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14

Członkowie Klubu Sportowego mają prawo do:
1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków, na którym przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Klubu,
2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Klubu, w tym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. korzystania ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będący własnością klubu oraz innych udogodnień jakie stwarza klub swym członkom.

§ 15

Uczestnicy Klubu Sportowego posiadają wszystkie obowiązki i prawa wymienione w § 13 oraz § 14 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania na Walnym.

§ 16

Członkostwo w Klubie Sportowym wygasa w przypadku :
1. śmierci
2. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu z dniem jej przyjęcia,
3. rozwiązania, likwidacji lub upadłości Klubu – z datą prawomocnego rozwiązania, likwidacji lub upadłości.
4. wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu w przypadku :
a. działania na szkodę Klubu
b. popełnienia czynów niegodnych członka Klubu
c. nieprzestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i innych przepisów
d. z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy.

Wykluczeni z Klubu maja prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia poinformowania przez Zarząd Klubu o wykluczeniu.

§ 17

Członkowie Klubu Sportowego za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających ze statutu Klubu oraz aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżnieni :
1. nagrodą
2. pochwałą ustną lub pisemną
3. dyplomem lub pucharem klubowym
4. na wniosek władz Klubu odznaką Zasłużony w rozwoju Śl.ZPN
5. na wniosek władz Klubu odznaką nadaną przez PZPN.

§ 18

Za uchybienia oraz nie przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu Sportowego na członka Klubu mogą być nakładane następujące kary :
1. upomnienie ustne lub pisemne
2. nagana
3. zawieszenie w prawach członka Klubu na okres 3 miesięcy
4. wykluczenia
Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu wszczyna Zarząd Klubu, natomiast przeciwko władzom Klubu Walne Zgromadzenie.
Decyzja w sprawie dyscyplinarnej zapada w formie uchwały.

Władze Klubu Sportowego.

§ 19

Władzami Klubu Sportowego są :
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd Klubu
3. Komisja Rewizyjna

§ 20

Walne Zgromadzenie zbiera się przynajmniej raz do roku i jest prawomocne przy obecności :
– w I terminie przynajmniej 2/3 liczby członków
– w II terminie bez względu na liczbę członków.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest :
1. z inicjatywy Zarządu Klubu
2. z inicjatywy Komisji Rewizyjnej
3. na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Klubu.

Zarząd Klubu zobowiązany jest na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 2/3 ogólnej liczby członków Klubu zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 30 dni od decyzji jego zwołania.
O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd Klubu powiadamia wszystkich członków Klubu przynajmniej na 30 dni przed terminem jego zwołania.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu Sportowego należy :
1. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał w statucie,
2. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,
6. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
7. decyduje o likwidacji Klubu,
8. zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd Klubu projektu „Programu Ordynacji Wyborczej do Władz Klubu” i dokonywania ewentualnych w nim zmian.

§ 22

Każdy członek Klubu Sportowego dysponuje na Walnym Zgromadzeniu 1 głosem wyborczym.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
Uchwały w sprawie zmiany statutu i likwidacji Klubu wymagają większości 2/3 liczby obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 24

1. Zarząd Klubu Sportowego składa się nie więcej niż z 7 członków wybieranych na okres pięcioletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie.
Zarząd zbiera się w swoim składzie na zebraniach nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W terminie dwóch tygodni od wyboru Zarząd wybiera spośród siebie:
– Prezesa Zarządu
– dwóch Wiceprezesów Zarządu
– pozostałych Członków Zarządu.
Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów w obecności 2/3 członków Zarządu Klubu.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Klubu należy :
1. realizowanie programu i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków,
2. reprezentowanie Klubu Sportowego na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
4. uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu,
5. inne sprawy wymienione w niniejszym Statucie do kompetencji Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, z wyjątkiem, gdy postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 26

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Klubu upoważniony jest łącznie Prezes i jeden członek Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 27

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru spośród siebie nowego Prezesa, w ciągu dwóch tygodni od daty ustąpienia w trybie określonym w § 24.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z liczby do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięcioletniej kadencji.
2. W terminie dwóch tygodni od wyboru Komisja wybiera spośród siebie:
– Przewodniczącego
– Zastępcę przewodniczącego
– Sekretarza
– Pozostałych członków

3. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyborów uzupełniających.
4. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, a jej członkowie:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego należy :
1. kontrola całokształtu działalności statutowej Klubu,
2. przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania oraz posiadanie wyłącznego prawa stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla członków Zarządu,
3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zobowiązanie członków Zarządu do złożenia wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym.

Majątek i fundusze Klubu Sportowego.

§ 30

1. Majątek Klubu Sportowego stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne przedmioty stanowiące własność Klubu.
2. Środki finansowe Klubu składają się z :
1) składki płacone przez członków Klubu,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) wpływy z transferów zawodników do innych klubów,
4) wpływy ze środków uzyskanych tytułem wynajmu urządzeń i sprzętu sportowego,
5) dotacji i darowizn uzyskanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł,
6) inne wpływy z działalności statutowej Klubu.

§ 31

1. Majątkiem oraz dochodami Klubu dysponuje Zarząd zgodnie z ustalonym budżetem.
2. Do wydatkowania środków finansowych bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu, podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spraw finansowo- gospodarczych a także ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu upoważnione są osoby określone w § 26 statutu Klubu.

§ 32

Klub może prowadzić pozyskiwanie zawodników na zasadzie transferów płatnych i wypożyczeń z kraju i zagranicy.
W sprawach transferów lub wypożyczeń zawodnika Klub może zawierać umowy z innymi klubami, osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 33

Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu Sportowego.

§ 34

Uchwalę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Klubu Sportowego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej polowy liczby Członków.

§ 35

Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.

§ 36

Likwidacja Klubu Sportowego może nastąpić :
1. na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
2. na podstawie zarządzenia władz nadzorujących działalność Klubu.

§ 37

Uchwala o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

[/alc_box]